ZAFAŁSZOWANIE MOTYWÓW

Ukrywanie natomiast może przybierać postać zafałszowywania motywów po­stępowania lub nieadekwatnego oceniania posiadanych właściwości. Zafałszowywanie motywów jest charaktery­styczne dla mechanizmu obronnego zwanego racjona­lizacją. Natomiast nieadekwatna ocena jest charakte­rystyczna dla mechanizmu obronnego zwanego pro­jekcją.Racjonalizacja w kategoriach psychoanalizy jest to pewien sposób postępowania lub rozumowania, który pozwala nam tak usprawiedliwić nasze motywy lub zachowania, aby mogły być przez… Czytaj więcej »

ZAOBSERWOWANE ZACHOWANIA

Zaobserwowano również wiele innych zachowań, któ­re sq następstwem sytuacji konfliktowych, stresujących, frustrujących lub z nimi współwystępują. Pierwszy od­krył je i zdefiniował Z. Freud, twórca psychoanalizy. Są­dził on, że aby jakieś zjawisko zostało zepchnięte do podświadomości, musi być społecznie potępiane, nie­dozwolone. Prawdopodobnie, powszechna hipokryzja w sprawach życia seksualnego, panująca w epoce wikto­riańskiej, zwróciła uwagę Freuda na… Czytaj więcej »

RÓŻNI LUDZIE, RÓŻNE REAKCJE

Regresja jest kolejną reakcją na frustrację. Obja­wia się ona w różnych postaciach, ale mówiąc ogólnie jest to pewnego rodzaju cofnięcie się, powrót do zacho­wań, które w przeszłości były nagradzane, a więc podczas, gdy jedni reagują na frustrację agresja, in­ni przyjmują postawę diametralnie różną. Opanowuje teczne. Kobieta częściej reaguje na frustrację regresją i niż agresją, prawdopodobnie… Czytaj więcej »

INNA REAKCJA

Inną jeszcze reakcją na frustrację jest ucieczka, nie mniej groźna iniż agresja lub apatia. Jest to chęć ucieczki od rzeczywistości, która uniemożliwia zaspoko­jenie ‚najważniejszych w danej chwHi potrzeb, realizację celów najbardziej dla danej osoby upragnionych. Może to być ucieczka w sensie fizyczinym, a więc porzucenie domu, szkoły, zakładu pracy lub nawet ojczyzny, ale może to… Czytaj więcej »

OBSERWOWANE ZJAWISKO

Obserwujemy wtedy zjawis­ko przesunięcia argesji na osoby słabsze, „Bogu ducha winne”, tak zwane kozły ofiarne, nie mające nic wspól­nego z zablokowaniem zamierzonych działań. Dyrektor zagrożony w poczuciu własnej wartości agre­sywnym zachowaniem swojego przełożonego, zamiast odpowiedzieć mu podobną agresją, przemieszcza ją na swoich podwładnych. Ci z kolei postępują podobnie i kierują swoją agresję na osoby od… Czytaj więcej »

AGRESJA

Objawy frustracji możemy zaobserwować też u zwie­rząt zamkniętych w klatkach ogrodu zoologicznego, które niespokojnym, nerwowym ikrokiem, z -nastroszoną sierś­cią i sztywnym karkiem przemierzają klatkę z jednego i końca w drugi przez wiele godzin w ciągu doby. Agresja jest to wrogość w stosunku do drugiego j człowieka, do grupy lub organizacji, do świata przyrody lub przedmiotów… Czytaj więcej »